AYDINLATMA METNİ

ALFA PASTACILIK

(Iffco Turkey Gıda San. ve Tc. A.Ş.)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve gerçek kişilere ilişkin kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. İşbu metinde yer alan “Kişisel Veri” kavramı, kimliği belirli yahut belirlenebilir olan gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Alfa Pastacılık (Iffco Turkey Gıda San. ve Tc. A.Ş.), tarafınıza ait kişisel verilerinizin korunmasına önem vermektedir. Bu nedenle, haklarınızı korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve iş ilişkisine dair kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmekteyiz.

Aydınlatma Metni’nin Amacı ile Şirketimizin Konumu:

Alfa Pastacılık (Iffco Turkey Gıda San. ve Tc. A.Ş.), iş ilişkisine dair kişisel veriler bakımından KVKK kapsamında kişisel verileri işlemesi ve yönetmesi sebebiyle “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca ilgili kişilerin Alfa Pastacılık (Iffco Turkey Gıda San. ve Tc. A.Ş.) tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

İlgili Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İş ilişkisi sürecinde ilgili kişilere ait kişisel veriler;

• Şirketimizin ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
• Ticari faaliyetlerine bağlı iş süreçleri yerine getirebilmesi,
• İş ortakları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi,
• Şirketimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi,
• Müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi,
• Ürün anketleri ve Şirketimize gönderdiğiniz soruların takibi,
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
• Ürün ve/veya hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması,
• Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
• Yarışma, etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi,
• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini,
• Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
• Çalışan idaresi ve yönetimi,
• Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması,
• Lojistik faaliyetlerinin planlanması,
• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
• İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi,
• İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütümü ile Şirketimizin teşviklerden faydalanabilmesinin sağlanması,
• Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
• Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,
• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
• Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin sertifikalandırılması,
• Bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaç yada amaçlarla
• İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

amacıyla işlenmektedir.

Şirketimizce kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde de ifade edildiği üzere;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) kendileri tarafından kişisel verilerinin alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

ile Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen diğer kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Bunun yanında 5. Madde kapsamında, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) açık rızası alınmak kaydıyla işlenmesi mümkün olan kişisel veriler, ancak bahse konu açık rızaların edinilmesi yoluyla işlenmektedir.

Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerini ifade eden özel nitelikli kişisel veriler ise, ancak ilgili kişinin açık rızası, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen gerekli önlemlerin alınması ve Kanun’un 6. Maddesinde yer alan şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Alfa Pastacılık (Iffco Turkey Gıda San. ve Tc. A.Ş.) Tarafından İşlenen Kişisel Veriler:

Aşağıda Iffco Turkey Gıda San. ve Tc. A.Ş. tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika ile arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

• Aile ve sosyal yaşantı bilgileri,
• Eğitim ve öğretim bilgileri,
• İstihdam bilgileri,
• Talep/şikâyet yönetimi ile ilgili bilgileri,
• Hukuki işlere ilişkin bilgileri,
• Etik değerlere ve hukuka uyuma ilişkin bilgileri,
• Finansal bilgileri,
• Denetim bilgileri,
• Elektronik medya kullanımı bilgileri,
• Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler,
• İş aktiviteleri bilgileri,
• Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,
• Fiziksel mekân güvenlik bilgileri,
• Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera, ses kayıtları),
• Telekomünikasyon kayıtları,
• E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları,
• Giriş kayıtları,
• Sağlık raporları ve sağlık bilgileri,
• Biyometrik veriler ve
• Adli sicil kayıt bilgileri

Alfa Pastacılık (Iffco Turkey Gıda San. ve Tc. A.Ş.) yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak anılan kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir.

Verisi Toplanan Taraflar

 

Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile iş ilişkisinde olan;

• Çalışanların ve Çalışan adaylarımızın
• Çalışan ve çalışan adaylarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının,
• Müşterilerimizin,
• Tedarikçilerimizin,
• Danışmanlarımızın,
• İş ortaklarımızın,
• Şirket yetkililerimizin,
• Şirket vekillerimizin,
• Sözleşme ilişkisinde bulunduğumuz kişi/kişilerin ve çalışanlarının
• Hukuki işlemlerin muhatabı olan kişi/kişilerin,
• Anket katılımcılarının,
• Ziyaretçilerimizin

 

tarafların verileri toplanmakta ve işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Yukarıda ifade edilen ve Şirketimizce işlenen kişisel veriler Şirketimizin çalışmakta olduğu hizmet sağlayıcı konumunda ve SMS ile e-posta gönderimini sağlayan yurt içi şirkete aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, tarafımız ile paylaştığınız ve yukarıda ifadesini bulan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma şekli

KVKK uyarınca, tarafımız ile paylaştığınız kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Şirketimiz ve hizmet sağlayıcı şirketler ve iş ortakları, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ve ‘veri sorumlusu’ olması nedeniyle veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü taşımaktadır. Bu nedenle Şirketimiz,

-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bunun yanında Şirketimiz kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz  Alfa İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • iffcoturkey.ik@hs09.kep.tr  adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat Şirketimize başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile İAOSB Mahallesi 10003 Sok. No:3 Çiğli / İzmir/ Türkiye  adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp alfa@iffco.com.tr adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle iffcoturkey.ik@hs09.kep.tr  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

Şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişinin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Veri Sahipleri olarak KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.